Oferty Pracy

Konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Konkurs jest skierowany do osób chcących podjąć pracę naukową i dydaktyczną
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym
z dnia 27.07.2005 (teks jednolity Dz.U. poz.572 z późn. zm.).

Liczba stanowisk: 3.

OPIS STANOWISK:

Stanowiska przeznaczone są dla osób posiadających stopień doktora nauk matematycznych
w zakresie matematyki, otrzymany nie wcześniej niż w 2016 roku lub tytuł magistra nauk matematycznych w zakresie matematyki  lub słuchaczy ostatniego roku studiów matematycznych
w zakresie matematyki.

Praca dydaktyczna łączy się z obowiązkiem pracy naukowej w celu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki lub stopnia doktora habilitowanego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora ZUT w Szczecinie;

2. Życiorys zawodowy;

3. Kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia;

4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego;

5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

oraz:

7. Odpis dyplomu nadania stopnia doktora oraz wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych;

albo

8. W przypadku słuchaczy ostatniego roku studiów kserokopie indeksów lub wyciąg z przebiegu toku studiów i odpis dyplomu po jego obronie.

9. W przypadku absolwentów odpis dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopie indeksów lub wyciąg z przebiegu toku studiów.

10. Od kandydatów z tytułem magistra wymagane jest potwierdzenie podjęcia bądź gotowości podjęcia studiów doktoranckich. Mogą to być alternatywnie:

- dokument wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego, potwierdzający wolę objęcia kandydata opieką naukową,

- potwierdzenie statusu słuchacza studiów doktoranckich,

- opinia o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej (nie dotyczy osób ze stopniem doktora),

- oświadczenie o gotowości podjęcia pracy naukowej z zakresu analizy falkowej pod kierunkiem pracowników Studium Matematyki ZUT w Szczecinie oraz o gotowości ubiegania się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym na uczelni partnerskiej.

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata z prośbą o dostarczenie innych dokumentów.

Dokumenty przyjmuje i informacji udziela sekretariat Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 48 w Szczecinie, pokój nr 104, tel. 91-449-48-26. Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.09.2018 r.

Zastrzega się możliwość rozstrzygnięcia konkursu w miarę napływania zgłoszeń. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu w ciągu tygodnia od daty zakończenia konkursu  jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

Preferencje mogą otrzymać kandydaci specjalizujący się w analizie rzeczywistej (1 stanowisko),
oraz analizie zespolonej (1 stanowisko).

Możliwa rozmowa kwalifikacyjna.