2010 - 2014

2014

 1. Bohonos Adam, Płuciennik Ryszard, „Lambda-punkty w przestrzeniach Orlicza”, Journal of Convex Analysis, Volume 21 (2014), No. 1, 147-166.
 2. Ewert-Krzemieniewski Stanisław, „Totally geodesic submanifolds in tangent bundle with g-natural metric”, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, Vol. 11 (2014), 1460033 (9 pages).
 3. Ewert-Krzemieniewski Stanisław, „On Killing vector fields on a tangent bundle with g-natural metric, Part I”, Note di Matematica, 34 (2014), no 2. 107-133.
 4. Laskowski Włodzimierz, Nguyen Hong Thai, „Effective energy integral functionals for thin films with bending moment in the Orlicz-Sobolev space setting”, Function Spaces X, Banach Center Publications, Volume 102, Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2014, 143-167.
 5. Stȩpień Zofia, Szymaszkiewicz Alicja, Szymaszkiewicz Lucjan, Zwierzchowski Maciej, „2-Rainbow domination number of CnC5”, Discrete Appl.Math. 170 (2014), 113–116.
 6. Stępień Zofia, Zwierzchowski Maciej, „2-Rainbow domination number of Cartesian products: CnC3 and CnC5”, J. Comb. Optim., (2014), no. 4, 748-755.
 7. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Wykorzystanie modeli "hybrydowych" w prognozowaniu brakujących danych w szeregach ze złożoną okresowością (sezonowością)”, Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Rozważania ogólne, Modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, 72–83.
 8. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Modele wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych ze złożoną sezonowością”, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 2014, 313(76)3, 137-146.

2013

 1. Holschneider Matthias, Iglewska-Nowak Ilona, „Irregular Gabor frames ”, Kyushu J.Math. 67 (2013), no. 1, 237–247.
 2. Laskowski Włodzimierz, Nguyen Hong Thai, „Effective energy integral functionals for thin films in the Orlicz-Sobolev space setting ”, Demonstratio Math, 46 (2013), no. 3, 585–604.
 3. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Wykorzystanie oszczędnych modeli harmonicznych w prognozowaniu na podstawie szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości w warunkach braku pełnej informacji ”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 309, Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki, (2013), 261–277.
 4. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Modele Harmoniczne ze złożoną sezonowością w prognozowaniu szeregów czasowych z lukami systematycznymi ”, Quantitative Methods in Economics, T.14, no. 3, 2013, 81–90.
 5. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „O metodzie prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości z lukami systematycznymi ”, Ekonometriam Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t.4(38), Wrocław 2012, 173–185.
 6. Szmuksta-Zawadzka Maria, Misiak Aleksander, Stasiak Eugeniusz, „The invariants of a pair of directions in geometry E1n and their interpretation ”, Demonstratio Math, 46 (2013), no. 2, 361–371.
 7. Walczak Rafał, Hajduk Bogusław, „On vector fields having properties of Reeb fields”, Topol. Methods Nonlinear Anal. 41 (2013), no. 2, 401–408.

2012

 1. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „O metodzie prognozowania brakujących danych w dziennych szeregach czasowych z lukami systematycznymi ”, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Tom XIII/3, Warszawa 2012, str. 202–212.
 2. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „O metodzie prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości z lukami systematycznymi ”, Ekonometria, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Tom 4 (38), Wrocław 2012, str. 173–185.
 3. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „O miernikach dokładności prognoz Ex Post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości ”, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych XIII/1 (2012) 212–223.
 4. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Prognozowanie brakujących danych w dziennych szeregach czasowych z lukami niesystematycznymi ”, Matematyka i Informatyka na usługach Ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych. Elementy teorii, Zeszyty Naukowe 2011 (211), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, str. 300–311.
 5. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Wykorzystanie modeli hierarchicznych w prognozowaniu zmiennych mikroekonomicznych ”, Ekonometria dla praktyki; Toruń 2012, str. 89–102.
 6. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości ”, Ekonometria, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 34 (2011) 303–313.
 7. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi) ”, Przegląd statystyczny, Polska Akademia Nauk, Komitet Statystyki i Ekonometrii, Numer specjalny 1 (2012) 140–154.

2011

 1. Bohonos Adam, Płuciennik Ryszard, „A strongly extreme point need not be a denting point in Orlicz spaces equipped with the Orlicz norm”, Function spaces IX, 37–44, Banach Center Publ., 92, Polish Acad. Sci. Inst. Math., Warsaw, 2011.
 2. Chill Ralph, Radzki Wiktor, „Stabilization of solutions of dissipative Hamiltonian systems”, J. Math. Anal. Appl. 380 (2011), no.2, 750–758.
 3. Szmuksta-Zawadzka Maria, „Matematyka w uczelniach technicznych”, Szczecin 2011, ISBN 978–83–7663-088–5.
 4. Ignaczak EwaSzmuksta-Zawadzka Maria, „Podsumowanie obrad XIV ogólnopolskiej konferencji: Nauczanie Matematyki w Uczelniach Technicznych”, Matematyka Stosowana, Numer Specjalny: Matematyka Użytkowa, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego 12/53 (2011) 59–63.
 5. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Modele hierarchiczne dla danych sezonowych o odniesieniu do analizy wariancji”, Oeconomica 285 (62), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011, 97–104.
 6. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w mikroskali”, Matematyka i Ryzyko, Społeczna rola statystyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 165 (2011) 152–161.
 7. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „The Ex Post Analysis of the Forecast Accuracy of Liquid Fuel Sales for Daily Data”, Ekonometria 32, Publishing House of Wrocław Uniwersity of Economics, Wrocław 2011, 194–204.
 8. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Wykorzystanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu przewozów ładunków w Polsce”, Zeszyty Naukowe, Akademia Morska w Szczecinie, 27 (99) z. 2 (2011) 80–85.

2010

 1. Ewert-Krzemieniewski Stanisław, „Totally umbilical submanifolds in some semi-Riemannian manifolds”, Colloq. Math. 119 (2010), no. 2, 269–299.
 2. Ewert-Krzemieniewski Stanisław, „Bundle-like metrics on a tangent bundle”, XVIII International Fall Workshop on Geometry and Physics „, ”141–152, AIP Conf. Proc., 1260, „Amer. Inst. Phys., Melville, NY,”2010.
 3. Holschneider Matthias,Iglewska-Nowak Ilona, „Frames of Poisson wavelets on the sphere”, Appl. Comput. Harmon. Anal. 28 (2010) 227–248.
 4. Radzki Wiktor, „Contractions of Product Density Operators of Systems of Identical Fermions and Bosons ”, Int. J. Math. Math. Sci. 2010, Art. ID 890523, 26 pp.
 5. Radzki Wiktor, „On the structure of the set of bifurcation points of periodic solutions for multiparameter Hamiltonian systems”, Nonlinearity 23 (2010), no. 8, 1771–1806.
 6. Szmuksta-Zawadzka Maria, Zawadzki Jan, „Modelowanie sprzedaży paliw płynnych dla dziennych szeregów czasowych”, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, 2010, Oeconommica 280 (59), 109–114.
 7. Foralewski Paweł, Hudzik Henryk, Szymaszkiewicz Alicja, „Some remarks on Cesàro-Orlicz sequence spaces”, Math. Inequal. Appl.13 (2010), no. 2,363–386.