Oferty Pracy

 

Konkurs na stanowisko

 

ASYSTENTA

 

stanowisko badawczo-dydaktyczne

 

w Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Konkurs jest skierowany do osób chcących podjąć pracę badawczą i dydaktyczną
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
z dnia 20.07.2018.

 

Liczba stanowisk: 1.

 

OPIS STANOWISKA:

 

Stanowisko przeznaczone są dla osób posiadających stopień doktora nauk matematycznych
w zakresie matematyki, otrzymany nie wcześniej niż w 2016 roku lub tytuł magistra nauk matematycznych w zakresie matematyki  lub słuchaczy ostatniego roku studiów matematycznych
w zakresie matematyki.

 

Praca dydaktyczna łączy się z obowiązkiem pracy badawczej, której wyniki otrzymają potwierdzenie w postaci publikacji naukowych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora ZUT w Szczecinie;

 

2. Życiorys zawodowy;

 

3. Kwestionariusz osobowy;

 

4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego;

 

5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy;

 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

 

oraz:

 

7. Odpis dyplomu nadania stopnia doktora oraz wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych;

 

albo

 

8. W przypadku absolwentów odpis dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopie indeksów lub wyciąg z przebiegu toku studiów.

 

9. W przypadku słuchaczy ostatniego roku studiów kserokopie indeksów lub wyciąg z przebiegu toku studiów i odpis dyplomu po jego obronie.

 

10. Od kandydatów z tytułem magistra wymagane jest potwierdzenie podjęcia bądź gotowości podjęcia studiów doktoranckich. Mogą to być alternatywnie:

 

- oświadczenie o gotowości podjęcia pracy naukowej z zakresu analizy falkowej pod kierunkiem pracownika Studium Matematyki ZUT w Szczecinie oraz o gotowości ubiegania się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym na uczelni partnerskiej.

 

- dokument wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego, potwierdzający wolę objęcia kandydata opieką naukową,

 

- potwierdzenie statusu słuchacza studiów doktoranckich,

 

- opinia o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej (nie dotyczy osób ze stopniem doktora),

 

Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata z prośbą o dostarczenie innych dokumentów.

 

Dokumenty przyjmuje i informacji udziela sekretariat Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 48 w Szczecinie, pokój nr 104, tel. 91-449-48-26. Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.09.2019 r.

 

Zastrzega się możliwość rozstrzygnięcia konkursu w miarę napływania zgłoszeń. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu w ciągu tygodnia od daty zakończenia konkursu  jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

 

Kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.