Rok 2012

1. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, O metodzie prognozowania brakujących danych w dziennych szeregach czasowych z lukami systematycznymi, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Tom XIII/3, Warszawa 2012, str. 202–212.

2. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, O metodzie prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości z lukami systematycznymi, Ekonometria, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Tom 4 (38), Wrocław 2012, str. 173–185.

3. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, O miernikach dokładności prognoz Ex Post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych XIII/1 (2012) 212–223.

4. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Prognozowanie brakujących danych w dziennych szeregach czasowych z lukami niesystematycznymi, Matematyka i Informatyka na usługach Ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych. Elementy teorii, Zeszyty Naukowe 2011 (211), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, str. 300–311.

5. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Wykorzystanie modeli hierarchicznych w prognozowaniu zmiennych mikroekonomicznych, Ekonometria dla praktyki; Toruń 2012, str. 89–102.

6. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości, Ekonometria, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 34 (2011) 303–313.

7. Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan, Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi), Przegląd statystyczny, Polska Akademia Nauk, Komitet Statystyki i Ekonometrii, Numer specjalny 1 (2012) 140–154.